Xây dựng hệ thống lương – thưởng theo phương pháp 3Ps

100.000 VNĐ150.000 VNĐ

Tổng kết lại những vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong quá trình triển khai hệ thống lương, thưởng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Ngọc Tùng đã biên soạn bộ tài liệu bao gồm:

  • Tài liệu xây dựng hệ thống Lương 3Ps phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam.
  • Các công cụ giúp thiết kế hệ thống bảng lương 3Ps hoàn chỉnh: khung đánh giá năng lực, ma trận phân bổ chức năng công việc,..
  • Tài liệu về các quy định mới cần lưu ý khi xây dựng chính sách lương thưởng 2018.
Xóa